İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

AGA Enerji olarak şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; çalışmalarımızı sürdürdüğümüz projelerde, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, bölgesinde lider, dünya çapında bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
Şirketlerin işlevlerini en iyi şekilde yerine getirilebilmesinde nitelikli insan kaynağının, şirketin imaj ve itibarını güçlendirerek, iş başarısında ve büyümesinde en önemli faktör olduğunun bilincindeyiz. İşe ve şirket kültürüne en uygun insan kaynağı ihtiyaçlarını tespit ve analiz ederek, kalifiye adayların istihdamını sağlamak, kurum bünyesinde tutulmasını sağlayarak birlikte daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek genel politikamızdır.
Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi İnsan Kaynakları Politikamızın en önemli hedefleridir.
İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması,
  • Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
  • Projelerimizde devam eden işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
  • Yürütülen hizmetlerin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, alt yükleniciler, idareler, bakanlık ve belediyeler, toplum) devam eden faaliyetlerimizle ilgili düşünce ve önerilerini sürekli almak,
  • Çalışanlardan şikâyet ve önerileri görüşleri alınarak, devam eden faaliyetlerimizde iyileştirmeler yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak,